Nguồn kinh phí thực hiện Đề án 30? Lợi ích mà Đề án 30 đạt được có tương xứng với nguồn lực bỏ ra để thực hiện Đề án này hay không?

09:07 AM 15/12/2011 |   Lượt xem: 5793 |   In bài viết | 

Để triển khai thực hiện Đề án 30, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính có thông tư hướng dẫn việc lập, quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ việc thực hiện Đề án 30 trên cơ sở trích từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của cơ quan hành chính nhà nước. Nguồn kinh phí này thuộc thẩm quyền quyết định của các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dựa trên yêu cầu và khối lượng công việc của từng bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra các bộ ngành, địa phương có thể huy động các nguồn lực khác để thực hiện Đề án 30 như từ các dự án hỗ trợ cải cách hành chính của các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho Việt Nam; sự tham gia tự nguyện, có trách nhiệm của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính trong việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính. Có thể khẳng định kinh phí thực hiện Đề án 30 là rất khiêm tốn so với lợi ích mà Đề án này mang lại. Chỉ tính riêng lợi ích kinh tế, theo tính toán của các bộ, ngành và Tổ công tác chuyên trách, số tiền tiết kiệm được cho người dân và doanh nghiệp thông qua việc đơn giản hóa thủ tục hành chính là gần 30.000 tỷ đồng/năm.

Theo thutuchanhchinh.vn

[TT: N.Q.K]

Tin khác