Làm thế nào để người dân có thể tiếp cận được ngay với các thủ tục hành chính đã được công khai trong bối cảnh người Việt Nam chủ yếu ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa?

09:13 AM 15/12/2011 |   Lượt xem: 6265 |   In bài viết | 

Theo quy định của Chính phủ, thủ tục hành chính bắt buộc phải được niêm yết công khai tại nơi giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức và đăng tải công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính. Do đó, để người dân có thể tiếp cận ngay với các thủ tục hành chính đề nghị chính quyền các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về công bố, công khai thủ tục hành chính tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính. Đồng thời, khuyến khích áp dụng các hình thức công khai, tuyên truyền, phổ biến quy định về thủ tục hành chính phù hợp với từng loại đối tượng như: phát thanh thôn, xã; công khai tại bản tin thôn, bản, các điểm văn hóa xã … Trong thời gian tới chúng tôi sẽ chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chú trọng kiểm tra việc thực hiện công khai thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền, nhất là chính quyền cơ sở, kịp thời đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương xử lý nghiêm những cơ quan, đơn vị, cá nhân  không thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Theo thutuchanhchinh.vn

[TT: N.Q.K]

Tin khác