Ủy ban Dân tộc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

03:04 PM 20/09/2016 |   Lượt xem: 4044 |   In bài viết | 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo sơ kết do Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng trình bày nêu rõ: Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Ủy ban đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo điều hành tập trung, có trọng tâm, trọng điểm với phương châm sâu sát, cụ thể và quyết liệt; bám sát và chỉ đạo kịp thời, đầy đủ việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc, thông qua việc xây dựng và triển khai thực hiện các Kế hoạch công tác, Chương trình hành động cụ thể.

Lãnh đạo Ủy ban đã lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt như: Rà soát và quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định của Ủy ban; bước đầu kiện toàn một số Vụ, đơn vị; đề nghị rút khỏi Chương trình công tác của Chính phủ một số đề án chính sách thiếu tính khả thi, chưa thật sự cần thiết; tập trung chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các đề án chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; xây dựng trụ sở làm việc; chuẩn bị thành lập Học viện Dân tộc và xây dựng Luật Dân tộc; tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập cơ quan công tác dân tộc; tổ chức hội nghị CBCC, VC để lắng nghe, quan tâm và chỉ đạo giải quyết ngay những đề xuất, kiến nghị bức xúc của CBCC, VC và người lao động; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng tập trung, không thực hiện chế độ luân phiên thường trực hàng tháng của các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm; kịp thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí Lãnh đạo; duy trì lịch họp, hội ý công tác hàng tuần, tháng, quý; các ý kiến chỉ đạo đều được kết luận cụ thể bằng văn bản; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình và kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác, không để xảy ra chồng chéo hoặc bỏ trống nhiệm vụ; chỉ đạo đẩy mạnh CCHC, phát huy dân chủ cơ sở; thực hiện công khai, minh bạch, công bằng trong xây dựng kế hoạch, phân bổ, sử dụng kinh phí, mua sắm tài sản, tiếp nhận, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng, nhận xét đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ…

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Hà Hùng trình bày dự thảo Báo cáo tại Hội nghị

Các Vụ, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, nghiêm túc triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Ủy ban, phát huy được vai trò người đứng đầu. Sự phối hợp với các Bộ, ngành, giữa các Vụ, đơn vị trong công tác ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. Nhiều nhiệm vụ, công việc đã được đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng yêu cầu. Việc chấp hành chế độ báo cáo của các Vụ, đơn vị đã có nhiều tiến bộ. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tư duy và hành động; bước đầu khắc phục tư tưởng trì trệ; tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp trên; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; nhiệt tình, trách nhiệm, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao.

Các đại biểu dự Hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2016, UBDT tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau: Cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan UBDT nhiệm kỳ 2015 - 2020; khẩn trương nghiên cứu, hoàn thành 05 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tập trung xây dựng, ban hành 06 Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách kịp thời; chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chương trình, chính sách do UBDT quản lý, tập trung triển khai thực hiện các đề án, chính sách mới ban hành và các chính sách được ban hành trong 06 tháng cuối năm; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trung hạn 05 năm giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong việc xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện các chính sách dân tộc, thẩm định các chương trình, dự án, chính sách thực hiện tại vùng DT&MN; tập trung xây dựng kế hoạch nhiệm vụ và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 của UBDT.

Rà soát, điều chỉnh kinh phí thực hiện các nhiệm vụ năm 2016, loại bỏ các khoản chi không thực sự cần thiết; thực hiện mua sắm trang thiết bị, tài sản công theo quy định; tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 05 năm thực hiện Nghị định số 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc và Lễ tuyên dương học sinh DTTS học giỏi năm 2016; rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ của các Vụ, đơn vị; tiếp tục kiện toàn một số Vụ, đơn vị; thực hiện điều chỉnh biên chế, điều động cán bộ công chức, viên chức giữa các Vụ, đơn vị để đáp ứng yêu cầu công tác.

Tập trung xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của UBDT nhiệm kỳ 2016 - 2021 (thay thế Nghị định 84 của Chính phủ); chỉ đạo, định hướng 19 loại báo, tạp chí theo Quyết định 633/QĐ-TTg tăng cường tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, kết quả bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng DT&MN; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Làm tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế; tăng cường vận động, tranh thủ mọi nguồn lực của các nước, tổ chức quốc tế hỗ trợ phát triển vùng DTTS; thực hiện tốt công tác nhân quyền do Chính phủ giao; tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 "Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030"; hoàn thành nhiệm vụ khoa học công nghệ, dự án điều tra cơ bản năm 2016; thành lập các đoàn công tác đi nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách tại một số địa phương. Chỉ đạo các Vụ địa phương bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng của đồng bào vùng DT&MN, biên giới; kịp thời phát hiện, tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề về cơ chế, chính sách, các mặt đời sống xã hội; giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc, nhạy cảm, nhất là những vụ việc nổi cộm ở khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ; không để xảy ra những điểm “nóng’’, các yếu tố bất ngờ, mất ổn định tại vùng DT&MN.

Đẩy mạnh CCHC; tiếp tục rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL về lĩnh vực công tác dân tộc; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của UBDT; đẩy mạnh việc áp dụng quy trình quản lý hệ thống chất lượng ISO 9001: 2008.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị chính đáng của CBCC, viên chức và người lao động; tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở cơ quan UBDT, khách sạn Dân tộc và trụ sở Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh; chuẩn bị nội dung Tổng kết công tác dân tộc năm 2016; tổ chức phân loại cán bộ công chức, viên chức, bình xét thi đua, khen thưởng năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trong 6 tháng đầu năm. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bộ trưởng đề nghị các Vụ, đơn vị từ nay đến cuối năm 2016 phải hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong báo cáo, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ giao đối với việc rút khỏi chương trình công tác năm 2016 của UBDT một số đề án. UBDT lồng ghép Đề án tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào DTTS, đồng bào biên giới và vùng đồng bào có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và nội dung Đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 8/2016. UBDT hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xác định thôn, bản đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 theo chuẩn nghèo đa chiều. Bổ sung đề án cấp một số ấn phẩm báo chí vùng dân tộc miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017 – 2020 vào chương trình công tác năm 2016 của UBDT trên cơ sở hiệu quả và tiết kiệm nguồn ngân sách trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 7/2016. UBDT xây dựng để trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 84 ngày 12/10/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của UBDT.

Bộ trưởng đề nghị, tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án xác định thành phần tên gọi của một số dân tộc và xây dựng ban hành danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam bảo đảm chất lượng hiệu quả trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt khi đủ điều kiện thay thế Quyết định số 121 ban hành danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam. Về hình thức xây dựng ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 05 ngày 14/1/2011 của Chính phủ về công tác dân tộc, UBDT tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 05 theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6943 ngày 03/9/2013.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, nhất là cán bộ trẻ phải tăng cường đi cơ sở để nâng cao năng lực chuyên môn và kinh nghiệm thực tế. Bộ trưởng, Chủ nhiệm nhấn mạnh: Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất quan trọng nên cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, cũng như của cán bộ công chức, viên chức, đoàn kết nhất trí, phát huy tinh thần làm việc nhóm, nâng cao hiệu quả hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Đỗ Văn Chiến đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 Tập thể (Văn phòng Điều phối Chương trình 135) và 3 cá nhân (đồng chí Hà Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban; đồng chí Võ Văn Bảy, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135; đồng chí Nguyễn Văn Tân, nguyên Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình 135) đã có thành tích trong việc hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2011-2015, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng cho các cá nhân và tập thể.

Sơn Nam - Huyền Trang

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700