Chỉ số cải cách hành chính cơ quan Ủy ban Dân tộc có nhiều chuyển biến tích cực trong giai đoạn 2012 - 2015

03:15 PM 20/09/2016 |   Lượt xem: 3224 |   In bài viết | 

Biểu đồ: Chỉ số CCHC PAR INDEX giai đoạn 2012 - 2015 của Ủy ban Dân tộc

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ; trong những năm qua UBDT đã không ngừng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, tập thể Ban Cán sự đảng và lãnh đạo UBDT đã tập trung chỉ đạo các Vụ, đơn vị tích cực tuyên truyền đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong đơn vị... gắn với phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và thực hiện cải cách hành chính của đơn vị.

Những chuyển biến tích cực trong công tác CCHC của UBDT giai đoạn 2012 - 2015 được thể hiện qua các Chỉ số và biểu đồ dưới đây:

Biểu kết quả 7 Chỉ số thành phần của Ủy ban Dân tộc qua các năm

Biểu đồ: 7 Chỉ số thành phần của Ủy ban Dân tộc qua các năm

Từ xếp thứ 19/19 bộ, ngành về Chỉ số cải cách hành chính năm 2012 (67,19 điểm); đến năm 2015 chỉ số cải cách hành chính của UBDTđã tăng lên 4 bậc xếp thứ 15/19 bộ, ngành Trung ương (Theo Quyết định số 2558/QĐ-BNV ngày 01/0/2016 của Bộ Nội vụ).

Những kết quả trên thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của tập thể lãnh đạo UBDT; tinh thần quyết tâm, trách nhiệm của lãnh đạo các Vụ, đơn vị và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ công chức, viên chức trong toàn cơ quan UBDT. Tuy nhiên Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của UBDT trong những năm gần đây có tăng, song tỷ lệ tăng so với các bộ, ngành Trung ương vẫn còn ở mức thấp, có Chỉ số thành phần còn thấp so với tiêu chí như: Chỉ số về nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; một số Chỉ số tăng so với các năm nhưng tỷ lệ tăng chưa đều.

Để tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trong thời gian tới cần có sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu đơn vị, sự vào cuộc của tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan UBDT để phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong những năm qua, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đức Toàn

Tin khác

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 1253

Tổng số truy cập: 4809700