Đội ngũ cán bộ công chức nhà nước được hưởng lợi gì từ Đề án 30?

09:11 AM 15/12/2011 |   Lượt xem: 6029 |   In bài viết | 

Thông qua việc thực hiện Đề án 30, đội ngũ cán bộ công chức đã có bước chuyển cơ bản về nhận thức đối với thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể là: đối với cán bộ lãnh đạo, đây là cơ sở cho công tác chỉ đạo, điều hành thông qua việc nắm bắt rõ hiện trạng thực hiện các thủ tục hành chính tại đơn vị; đối với cán bộ, công chức, Đề án đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tính chuyên nghiệp của hàng chục nghìn cán bộ các cấp, các ngành tham gia vào việc thống kê và rà soát thủ tục hành chính. Đặc biệt, Đề án 30 tạo bước chuyển căn bản cho đội ngũ cán bộ, công chức trong việc xây dựng hoạch định chính sách. Cụ thể, khi xây dựng, hoạch định chính sách, đội ngũ công chức phải xác định được chính sách đó có thật sự cần thiết hay không? nếu cần thiết thì nó có hợp lý hay không? Và nếu ban hành ra thì nó sẽ tác động đến xã hội như thế nào (để thực hiện thì chi phí tuân thủ là bao nhiêu)?

Đây là lợi ích không thể lượng hóa được của Đề án 30.

Theo thutuchanhchinh.vn

[TT: N.Q.K]

Tin khác