Kiện toàn danh sách công chức là đầu mối kiểm soát TTHC và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của Ủy ban Dân tộc

05:02 AM 20/07/2015 |   Lượt xem: 9204 |   In bài viết | 

Ngày 07/8/2013, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc ban hành Quyết định số 394/QĐ-UBDT phê duyệt danh sách công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Uỷ ban Dân tộc, theo đó có 17 công chức đầu mối (là người giúp Thủ trưởng các vụ, đơn vị triển khai các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật) thuộc 14 Vụ, đơn vị chức năng thuộc Uỷ ban.

Năm 2014 và 2015, một số công chức là đầu mối kiểm soát TTHC và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của Ủy ban Dân tộc theo Quyết định số 394/QĐ-UBDT đã được điều động hoặc bổ nhiệm vào các vị trí công tác mới;

Để công tác kiểm soát, đánh giá TTHC và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được triển khai kịp thời, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo Ủy ban Dân tộc giao, đồng thời, triển khai có hiệu quả Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính trọng tâm năm 2015 theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 06/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật liên quán đến kiểm soát thủ tục hành chính, ngày 03/7/2015, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBDT về việc kiện toàn danh sách công chức là đầu mối kiểm soát TTHC và tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của Ủy ban Dân tộc.

Chi tiết Quyết định xem tại đây

Vừ Bá Thông

Tin khác