Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2015

09:09 AM 03/04/2015 |   Lượt xem: 8718 |   In bài viết | 
Ngày 30 tháng 12 năm 2014 Vụ Pháp chế đã tham mưu cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban ký Quyết định 558/QĐ-UBDT về Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2015 của Ủy ban Dân tộc.
Xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, gắn với công tác cải cách hành chính của cơ quan, vì vậy trong Kế hoạch đã xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2015 như sau:

1. Kiểm soát chặt chẽ các quy định, thủ tục hành chính được ban hành trong văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Dân tộc có quy định thủ tục hành chính.
2. Tổ chức khảo sát, đánh giá việc thực hiện thủ tục hành chính liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số tại một số địa phương.
3. Ban hành văn bản đôn đốc, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính của Ủy ban Dân tộc tại các địa phương.
4. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại một số Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
5. Ban hành Quy chế phối hợp trong việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá tác động thủ tục hành chính của các Vụ, đơn vị thuộc Ủy ban Dân tộc.
6. Thường xuyên cập nhật các thủ tục hành chính lên cơ sở dữ liệu quốc gia và cập nhật thông tin liên quan lên trang thông tin điện tử theo quy định.
    Thực hiện Quyết định nêu trên, Vụ Pháp chế đã họp, tổ chức triển khai, xác định thời gian, phân công công chức thực hiện, đến nay đã xây dựng xong, trình lãnh đạo Ủy ban phê duyệt đề cương, mẫu phiếu, tiến hành rà soát tại tỉnh Cao Bằng; ban hành công văn số   hướng dẫn thực hiện công tác pháp chế và thủ tục hành chính tại các địa phương. Toàn thể cán bộ, công chức của vụ thể hiện tinh thần quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng kế hoạch được giao./.

Nguyễn Chí Tuấn

Tin khác