Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính tại Ủy ban Dân tộc

10:29 AM 13/11/2014 |   Lượt xem: 9004 |   In bài viết | 

Theo đó, nội dung thông tin, tuyên truyền được cập nhật, đăng tải trên các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg; tuyên truyền trên Cổng Thông tin điện tử UBDT; lồng ghép tuyên truyền CCHC trong các cuộc họp giao ban, họp Vụ, đơn vị; trong các hội nghị, hội thảo. Trong đó tuyên truyền về CCHC quý IV của UBDT tập trung vào các nội dung trọng tâm sau:

Các quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các giải pháp của UBDT về CCHC; vai trò, tác động của CCHC đối với từng lĩnh vực cụ thể của cơ quan.

Kết quả triển khai thực hiện CCHC của các Vụ, đơn vị và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố; tập trung vào 7 nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC năm 2014 của UBDT.

Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phê bình những tập thể, cá nhân yếu kém trong thực hiện CCHC.

Kiểm tra, giám sát CCHC; thực hiện cải cách thủ tục hành chính chất lượng cao đạt TCVN ISO 9001:2008 và quy chế dân chủ ở cơ sở.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn yêu cầu các Vụ, đơn vị trực thuộc nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đã được phân công, cụ thể:

Giao Vụ Tuyên truyền tham mưu cho Lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền CCHC. Đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các báo, tạp chí thực hiện Quyết định số 2472, 1977/QĐ-TTg và Trung tâm Thông tin của UBDT triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền CCHC. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ban CCHC của UBDT.

Các vụ: Tổ chức Cán bộ, Pháp chế, Kế hoạch Tài chính, Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ủy ban có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình thực hiện CCHC cho Vụ Tuyên truyền và các báo, tạp chí theo từng nội dung, lĩnh vực, nhiệm vụ có liên quan.

Các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472, 1977/QĐ-TTg có trách nhiệm xây dựng và duy trì thường xuyên chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền CCHC của UBDT đúng nội dung, lĩnh vực.

Để công tác thông tin, tuyên truyền CCHC phát huy hiệu quả, thiết thực và đi vào chiều sâu phải bảo đảm các yêu cầu sau: Tuyên truyền sâu rộng nội dung kế hoạch CCHC quý IV thường xuyên, liên tục, đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng đối tượng. Tuyên truyền CCHC gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của các Vụ, đơn vị và gắn với phổ biến giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.


Ngọc Ánh

Tin khác