Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

10:44 AM 11/04/2013 |   Lượt xem: 2048 |   In bài viết | 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, xã nghiêm túc quán triệt và tổ chức thực hiện các quy định và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh về hoạt động KSTTHC đến toàn thể cán bộ, công chức để thống nhất nhận thức về mục tiêu cải cách TTHC, xác định đây là công tác trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của cơ quan, đơn vị. Tập trung triển khai các hoạt động KSTTHC như: xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động KSTTHC hàng năm tại đơn vị; tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành có quy định về TTHC; tổ chức đánh giá tác động TTHC trong dự thảo văn bản pháp quy; phối hợp với Báo Phú Thọ, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông …

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh và Sở Tư pháp thực hiện nghiêm việc không trình, không thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định về TTHC chưa đánh giá tác động hoặc chưa có ý kiến của đơn vị KSTTHC.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh bổ sung nội dung công tác KSTTHC là một tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng hàng năm; Giao Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh công khai đầy đủ các quyết định công bố, nội dung chi tiết TTHC, địa chỉ cơ quan, địa chỉ email, số điện thoại chuyên dùng của Văn phòng UBND tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh ./.

Hoàng Thị Chung- Phòng KS TTHC khối Nội chính

TT: TBC

Tin khác